ศาลสูงแห่งวอชิงตัน เทศมณฑลคลาร์ก

หมายเรียกและหนังสือแจ้งเรื่องการร้องขอและการพิจารณาคดีโดยวิธีประกาศในหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกของนาย SUNUD SEWPRAKON บิดาผู้ให้กำเนิด
เกี่ยวกับการรับเลี้ยง:
KANTANA PRAWAI
วันเกิด:  15 ตุลาคม พ.ศ. 2547
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
หมายเลข:  22-5-00096-06
ฐวอชิงตันถึง SUNUD SEWPRAKON: 
  JANTHANA PRAWAI ROSA ได้ระบุชื่อท่านไว้ว่าเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดของเด็กที่มีชื่อข้างต้น เกิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ที่ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกของบิดาผู้ให้กำเนิดในศาลที่มีชื่อเรียกข้างต้น โดยผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกระหว่างท่านกับเด็กที่มีชื่อข้างต้นเป็นการถาวร ให้ยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดของท่านที่มีต่อเด็กอย่างถาวร เพื่อให้ผู้ร้องในเรื่องนี้สามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้   
หากต้องการคัดค้านคำร้องนี้ ท่านจะต้องตอบกลับคำร้องโดยระบุคำคัดค้านของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่งสำเนาให้ผู้ร้องที่สำนักงานทนายความตามที่อยู่ด้านล่างภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับหมายศาลและหนังสือแจ้ง มิฉะนั้นจะมีการออกคำสั่งให้ยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกกับเด็กโดยปริยาย คำสั่งโดยปริยายคือคำสั่งที่จะให้สิทธิผู้ร้องในสิ่งที่เขาขอเพราะท่านไม่ตอบกลับ หากท่านส่งหนังสือแสดงตนให้ทนายความของผู้ร้องตามที่อยู่ด้านล่าง ท่านมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ทราบก่อนที่จะมีการออกคำสั่งโดยปริยาย 
การพิจารณาคำร้องขอให้ยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกของศาลจะมีขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น. ณ อาคารที่ทำการศาลครอบครัวเทศมณฑลคลาร์ก (Clark County Family Court Annex) ตั้งอยู่ที่: 601 W. Evergreen, Vancouver, WA 98660, Vancouver, Washington 98660  ท่านสามารถเข้าร่วมการพิจารณานี้ผ่านซูม (Zoom) ได้โดยไปที่เว็บไซต์ของศาลสูงเทศมณฑลคลาร์ก https://clark.wa.gov/superior-court ซึ่งท่านจะเห็นลิงก์สำหรับเข้าร่วมการพิจารณา  
การไม่เข้าฟังศาลพิจารณาคำร้องอาจส่งผลให้มีการออกคำสั่งยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดของท่านต่อเด็กที่มีชื่อข้างต้นอย่างถาวรโดยปริยาย 
ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าบิดามารดาที่ไม่ยินยอมหรือผู้ที่อาจถูกกล่าวอ้างว่าเป็นบิดามีสิทธิที่จะให้ทนายความเป็นตัวแทนได้ และจะมีการแต่งตั้งทนายความให้กับบิดามารดาที่มีฐานะยากจนซึ่งร้องขอทนาย  ท่านมีสิทธิ์ยื่นอ้างสิทธิ์ความเป็นบิดาภายใต้บทที่ 26.26 ของประมวลกฎหมายวอชิงตันฉบับปรับปรุง หากท่านไม่ยื่นอ้างสิทธิ์ความเป็นบิดาภายใต้บทที่ 26.26 ของประมวลกฎหมายวอชิงตันฉบับปรับปรุงหรือตอบกลับคำร้องให้ยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกซึ่งได้ยื่นไว้ในที่นี้ ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับหมายเรียกนี้ จะเป็นเหตุให้มีการยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกของท่านกับเด็ก 
หากเด็กเป็นชาวอินเดียนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสวัสดิการเด็กอินเดียน ค.ศ. 1978 หัวข้อ 25 ของประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกาค.ศ. 1901 เป็นต้นมา และหากท่านแจ้งยอมรับความเป็นบิดาของเด็ก หรือหากความเป็นบิดาของเด็กนั้นได้มีการกำหนดขึ้นก่อนการยุติความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก จะไม่สามารถยกเลิกสิทธิ์ความเป็นบิดาของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะให้ความยินยอมในการยุติอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูกของท่านถูกยุติโดยไม่สมัครใจตามบทที่ 26.33 หรือ 13.34 ของประมวลกฎหมายวอชิงตันฉบับปรับปรุง วิธียื่นคำตอบกลับและส่งสำเนาให้ผู้ยื่นคำร้องวิธีหนึ่งคือการส่งจดหมายลงทะเบียนพร้อมขอให้ส่งคืนใบตอบรับไปยังที่อยู่ด้านล่าง 
ลงวันที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
MARIE N. TILDEN, WSBA #16870 
ทนายความของผู้ร้อง/พ่อแม่บุญธรรม 
นคำตอบกลับที่:
CLERK OF COURT
Clark County Superior Court
1200 Franklin Street
Vancouver, WA 98660
(360) 397-2292
ส่งสำเนาคำตอบกลับให้:
Marie N. Tilden
Attorney for Adoptive Parent
19215 SE 34th St., #106 – 313
Camas, WA 98607
(360) 695-0290
The Tilden Law Firm 19215 SE 34th St., #106 – 313 Camas, WA 98607 Telephone (360) 695-0290
Apr 29, 2022: May 6, 13, 2022

Article Source: Vancouver WA Business Journal